Vānes sākumskola

PuMPuRS

28.02.2020

20200228_123611.jpg

  A75nG7qK+Ci3AAAAAElFTkSuQmCC

HW0tn76pi4QAAAABJRU5ErkJggg==

  

         No 2018.gada 4. decembra Vānes pamatskola uzsāka darbību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā Fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts 5. - 9.klašu skolēniem, projekts turpināsies līdz 2022.gada beigām. 

 

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 Vānes pamatskola (turpmāk – skola) 2019./2020. mācību gadā turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – PuMPuRS, lai samazinātu skolēnu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp Kandavas novada izglītības pārvaldi, skolas administrāciju, pedagogiem un vecākiem, lai identificētu skolēnus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

PuMPuRS projektā ir iesaistīta skolas administrācija – direktors I. Lasis  un projekta koordinatore skolā I. Kalnarāja. Personalizētu atbalstu 5.–9. klašu  skolēniem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē sniedz latviešu valodas un literatūras, krievu valodas, matemātikas, angļu valodas, Latvijas un Pasaules vēstures  skolotājas (turpmāk – priekšmetu skolotājas) S. Stengrevica, A. Neitāle, I.Freidenfelde, L. Bergmane, N. Vizbule, Z. Laktiņa, I. Kalnarāja.

Saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto PuMPuRS programmas aktivitāšu plānu,  tiek ieplānotas sekojošas aktivitātes:

  • tikšanās ar skolas priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un projekta koordinatoriem konsultāciju grafika apstiprināšanai;vienošanās parakstīšanai.
  • tikšanās ar skolēniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts individuālo konsultāciju grafika saskaņošanai.
  • tikšanās ar skolēnu vecākiem vienošanās parakstīšanai.
  • individuālu atbalsta pasākumu (turpmāk – IAP) sagatavošana un uzraudzība, lai izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.
<>


Jaunākās galerijas