Vānes sākumskola

PuMPuRS

Projekta PUMPURS publicitāte Vānes pamatskolā

01.02.2021

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk PuMPuRS) realizācijas Vānes pamatskolā  informatīvais reklāmas plakāts izvietots I stāvā  skolas foajē telpā labi redzamā vietā gan skolēniem, gan skolotājiem, vecākiem un jebkuram skolā ienākošam cilvēkam. 

Lasīt visu ziņu galerija (2)

Projekta PUMPURS norise 2020./2021. m.g. Vānes pamatskolā

01.02.2021

Jau  vairākus  gadus  Vānes pamatskola  īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.  Mūsu skolas  8. pedagogi sniedz individuālās konsultācijas astoņiem  5.-9.klašu skolēniem un tiek nodrošināts 14.skolēniem finansiāls atbalsts ēdināšanai.  Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs  semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniedz skolēniem atbalstu  gan mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē, palīdz atrisināt psiholoģiska un emocionāla rakstura problēmas. Pedagogi organizē nodarbības balstoties  uz skolēnu individuālajām vajadzībām.

 Atsauksmes par projektu gan no skolotājiem, gan skolēniem  ir pozitīvas. Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu audzēkņiem mācību satura apguvē un, strādājot individuāli, katru skolēnu iepazīst labāk, tādējādi nodrošinot arī emocionālu atbalstu no skolotāja puses. 

Projektu PuMPuRS gan skolēni, gan skolotāji vērtē ļoti atzinīgi, jo sniegtais / saņemtais atbalsts paaugstina skolēnu motivāciju mācīties un sasniegt noteiktus mācību rezultātus, rosina interesi par mācību priekšmetiem, veicina pozitīvu attiecību veidošanos klasē, skolā.

 

Dir.v.izgl.jomā Ilze Kalnarāja - Ozola

<>


Jaunākās galerijas